Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Alle contractuele relaties tussen MD-Ultimate Europe BVBA Borrensstraat 51 1050 Brussel België , info@md-ultimate.be, onderneming nummer 0836.063.685, RPM Brussel, BTW BE 0836.063.685 en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Elke koper kan een kopie bekomen van de huidige voorwaarden op eenvoudig verzoek aan MD-Ultimate Europe BVBA. Indien MD-Ultimate Europe BVBA uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen en de leveringen van goederen als op het verlenen van diensten.
2. Elke koper kan een kopie bekomen van deze voorwaarden op eenvoudig verzoek aan MD-Ultimate Europe BVBA. De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de koper, tenzij beide partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voor online aankopen (www.md-ultimate.be) kunnen enkel artikelen voor thuislevering worden thuis geleverd. De transportkost wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling wordt geplaatst. Thuisleveringen gebeuren enkel in België.
3. De overdracht van risico op beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper. Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen op geen enkele wijze. De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.

4. Als de klant een online aankoop (via de website) heeft gerealiseerd, heeft hij het recht deze aankoop te annuleren. Hij hoeft hiervoor geen reden mee te delen of supplementaire kosten te betalen als hij dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering doet. In de loop van deze 14 dagen moet de klant MD-Ultimate Europe BVBA informeren over de herroeping van de aankoop met vermelding van het artikel dat hij wenst terug te sturen en specificatie van de productreferentie en de prijs. Hij geeft eveneens het nummer van de bestelling alsook de leveringsdatum door. Het e-commerce team zal onmiddellijk de terugzending voorbereiden. Een transporteur komt de goederen ophalen op een tijdstip dat door beide partijen is overeengekomen. MD-Ultimate Europe BVBA betaalt het bedrag van het artikel integraal terug op voorwaarde dat de goederen volledig, in perfecte staat, ongebruikt en in de originele verpakking zijn. Indien dit niet het geval is, zullen de goederen nagekeken, gereinigd of hersteld indien nodig is op kosten van de klant. De transportkosten worden ook terugbetaald als de aankoop volledig wordt geannuleerd onder bovengenoemde voorwaarden. De kosten van de terugzending daarentegen worden ten laste genomen van de klant. Zodra het artikel in ons bezit is, zullen wij de terugbetaling uitvoeren.

5. Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de koper niet het recht heeft op een terugname van zijn aankoop door MD-Ultimate Europe BVBA. Onder andere:

a. in het geval van contracten voor bepaalde diensten waarbij de dienst volledig is uitgevoerd met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant, waarin hij tegelijkertijd erkent dat hij het recht op terugname verliest van zodra het contract volledig is uitgevoerd.
b. in het geval dat de prijs van een levering van goederen of diensten afhangt van prijsschommelingen op de financiële markt die buiten onze controle vallen en die zich kunnen voordoen tijdens periode tussen de aankoop en de terugname.
c. in het geval van een levering van goederen die op maat gemaakt zijn of gepersonaliseerd zijn voor de klant.
d. in het geval van een levering van goederen die snel bederven of vervallen.
e. in het geval van een levering van goederen die, na geleverd te zijn, en die door hun natuurlijke producteigenschappen, gemengd zijn met andere artikelen (bijvoorbeeld brandstoffen).

Ook al voeren wij onze producten met veel zorg in om ons online assortiment uit te breiden, de prijzen en foto`s die te zien zijn op de site zijn niet bindend en kunnen deze in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten. De site www.md-ultimate.be kan ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten. Op het ogenblik dat dergelijke foutjes geïdentificeerd worden, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

MD-Ultimate Europe BVBA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar website of gerelateerde websites. Of het nu op vlak van prijs, afbeeldingen of teksten is, de geconstateerde fouten geven de koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen. Bij een betwisting vanwege een klant, zal MD-Ultimate Europe BVBA in elk geval de beste mogelijke oplossing voorleggen, dit met de hoogst mogelijke objectiviteit en met behoud van een commerciële geest.

6. Alle producten die de klant aankoopt via de website www.md-ultimate.be genieten een garantieperiode van minimum 2 jaar. Deze garantie is geldig bij normaal gebruik, conform de gebruiks- en onderhoudsaanwijzigingen van het artikel. Indien de garantieperiode meer dan twee jaar is, zullen wij dit aanduiden in de karakteristieken van het artikel.

7. Bij een bestelling van artikelen op maat of op plan stelt MD-Ultimate Europe BVBA de offerte op op basis van de afmetingen meegedeeld door de koper, die de volledige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juistheid ervan. De koper is ertoe gehouden om de correcte weergave van de afmetingen op de bestelbon te verifiëren.

8. Elke vergissing begaan door MD-Ultimate Europe BVBA, met betrekking tot de goederen geleverd door MD-Ultimate Europe BVBA (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de koper te worden meegedeeld aan MD-Ultimate Europe BVBA.

9. De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen alsook elk zichtbaar gebrek in de geleverde diensten aan MD-Ultimate Europe BVBA mee te delen per aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen of het verlenen van de diensten. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek/deze gebreken beroepen. Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan MD-Ultimate Europe BVBA ten laatste binnen de twee maanden vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek/deze gebreken beroepen. Voor een professionele koper geldt dat een vordering op basis van een verborgen gebrek dient ingesteld te worden ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. Deze laatste termijn is echter niet van toepassing op een consument die niet handelt in uitoefening van een beroepsactiviteit of commerciële activiteit (hierna: een Consument). Indien de vorderingen van de koper, niet consument, gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van MD-Ultimate Europe BVBA zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen of tot de herstelling van het gebrek indien het een dienstverlening betreft, naargelang de keuze van de verkoper. De koper, die geen consument is, zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

10. MD-Ultimate Europe BVBA behoudt zich het recht om bestellingen te annuleren zonder vergoeding wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, tekort aan transport, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij MD-Ultimate Europe BVBA ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.

11. Het bedrag vermeld op de factuur is een nettobedrag, btw, taksen en kosten inbegrepen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. In het geval van dropshipment en home delivery zijn de facturen bij levering contant betaalbaar, behoudens afwijkende bijzondere voorwaarden van MD-Ultimate Europe BVBA. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 5% per maand. Bovendien zal elke factuur die niet betaald is door de koper (geen consument) op de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 20 euro. In geval van laattijdige betaling of niet-betaling door de koper behoudt MD-Ultimate Europe BVBA zich het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs de facturen die niet vervallen zijn, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting dient bezwaar aangetekend te worden tegen de factuur binnen de 8 dagen na ontvangst. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat MD-Ultimate Europe BVBA gerechtigd is de prijs verschuldigd door de koper te compenseren met bedragen die door MD-Ultimate Europe BVBA aan de koper verschuldigd zijn.

12. De MD-Ultimate Europe BVBA website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links die leiden naar websites buiten het domein van MD-Ultimate Europe BVBA, zijn eigendom van MD-Ultimate Europe BVBA. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MD-Ultimate Europe BVBA. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de MD-Ultimate Europe BVBA website.

13. We raden aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar customerservice@brico.be. Indien dit niet leidt tot een oplossing, hebben klanten de mogelijkheid om het geschil aan de Ombudsman voor de handel voor te leggen. Dit is een onafhankelijke instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze verzoeningsprocedure aanbiedt. De Ombudsman voor de handel kan gevonden worden via https://www.ombudsmanvoordehandel.be. In geval er alsnog geen verzoening komt zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen MD-Ultimate Europe BVBA en een Consument. Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

14. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen MD-Ultimate Europe BVBA en een Consument. Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

15. MD-Ultimate Europe BVBA Borrensstraat 51 1050 Brussel België, gebruikt de persoonlijke gegevens verschaft door de kopers enkel voor het opstellen van facturen. Wij behandelen deze gegevens met zorg, u kan deze bekomen en indien nodig een aanpassing aanvragen door ons aan te schrijven op het volgende adres:

MD-Ultimate Europe BVBA
Borrenstraat 51
B-1050 Brussel België
BTW: BE 0836 063 685
Telefoon: +32 475.28.23.38
info@md-ultimate,be

Levering adress
Caluvan for MD-Ultimate Europe
Oudestraat 147 Bus 1
B-3190 Boortmeerbeek(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2024 MD-Ultimate Europe shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel