Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP E-COMMERCE
De consument heeft het recht aan MD-Ultimate Europe BVBA mee te delen dat hij afziet van de
aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen
vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
MD-Ultimate Europe BVBA
Borrenstraat 51
B-1050 Brussel
Belgie
BTW: BE 0836 063 685
Telefoon: +32 475.28.23.38
info@md-ultimate.be
Belgium
Levering adress
Oudestraat 147 Bus 1
B-3190 Boortmeerbeek
Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van MD-Ultimate Europe BVBA biedt haar klanten de mogelijkheid om
Verlichting, elektronishe apparaaten, enz… online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaardenzijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst
bij MD-Ultimate Europ BVBA
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting
van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen
dat zij als enige van toepassing zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te
dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend,
wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet
inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De
artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik en voor professioneel gebruik onder bepaalde voorwaarden
volgen beschrijving.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt
samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële
fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid,
leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze
klantendienst (zie artikel 12).
MD-Ultimate Europe BVBA is wat de juistheid, actualisatie, of volledigheid van de aangeboden
informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MD-Ultimate Europe BVBA is in geen geval aansprakelijk ingeval van
materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door MD-Ultimate Europe BVBA.
MD-Ultimate Europe BVBA is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te
passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te
verbinden aan de levering.
Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het MD-Ultimate Europe BVBA assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van
MD-Ultimate Europe BVBA. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de
Algemene voorwaarden
bevestigingsmail aangeduide leverdatum.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via kredietkaart
- via bankkaart
- via overschrijving
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de
exclusieve eigendom van MD-Ultimate Europe BVBA.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De
klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MD-Ultimate Europe BVBA te wijzen bijvoorbeeld aan
eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag
zou komen leggen.
Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MD-Ultimate Europe BVBA beschikt, is de klant ingeval van niet- of
laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van
rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het nietbetaalde
bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire
schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25
euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt MD-Ultimate Europe BVBA zich het recht voor de niet
(volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 7: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk
recht.
Artikel 8: Garantie
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door
(desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de
klant vooraf contact op te nemen met de MD-Ultimate Europe BVBA klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug
dient te bezorgen aan MD-Ultimate Europe BVBA.
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk
recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan
ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik,
gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van
de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig
gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van
aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens
tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.
Artikel 9: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van
consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan MD-Ultimate Europe BVBA mee te delen dat hij afziet van de
aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen
vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen
vanaf de levering contact opnemen met de MD-Ultimate Europe BVBA klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de
levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan MD-Ultimate Europe BVBA Oudestraat 147 Bus1 B-3090
Boortmeerbeek
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex,
GLS, Bpost, enz…) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met
alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden
teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
Artikel 10: Privacy
MD-Ultimate Europe BVBA verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de
uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u
vrijblijvend informatie van MD-Ultimate Europe BVBA toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail
ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven,
verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van
MD-Ultimate Europe BVBA bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat MDUltimate Europe BVBA uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.
Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@md-ultimate.be
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en
het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, MD-Ultimate Europe BVBA heeft dus geen toegang tot
uw paswoord.
MD-Ultimate Europe BVBA respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het
privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de
beschikbare gegevens over u op
MD-Ultimate Europe BVBA ter consultatie, wijziging of verwijdering.
MD-Ultimate Europe BVBA maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet
technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het
systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren,
een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer
zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies
accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht
dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling
alsnog kunnen invoeren.
MD-Ultimate Europe BVBA houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken
welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over
deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@md-ultimate.be
Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt
verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van
de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door MD-Ultimate Europe BVBA om één van de in deze
Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen,
zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van
deze rechten aantasten.
Artikel 12: MD-Ultimate Europe BVBA Klantendienst
MD-Ultimate Europe BVBA klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 475 28 23 38
via e-mail op info@md-ultimate.be of per post op het volgende adres Borrenstraat 51 B-1050 Brussel
Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen
wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MD-Ultimate Europe BVBA Ingeval van
tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
MD-Ultimate Europe BVBA kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging,
houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe
Voorwaarden.
Artikel 14: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen
dienen.
Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de
rechtbanken te MD-Ultimate Europe BVBA bevoegd.
MD-Ultimate Europe SPRL
Borrenstraat 51
B-1050 Brussel
Belgie
BTW: BE 0836 063 685
Telefoon: +32 475.28.23.38
info@md-ultimate,be
Belgium
Levering adress
Oudestraat 147 Bus 1
B-3190 Boortmeerbeek(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2021 MD-Ultimate Europe shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel